KHOA SƯ PHẠM SỬ- GDCT ĐHQN THAM QUAN HỌC TẬP CÁC TỈNH PHÍA BẮC 5N4D