KHOA SP VẬT LÝ- ĐHQN THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ- ĐÀ LẠT